pagina-5-diner-salon-claire
Privacy Statement

ReeHorst verwerkt dagelijks informatie over personen. ReeHorst houdt zich daarbij aan de wet. ReeHorst respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens ReeHorst verwerkt en voor welke doeleinden. De privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door derden, zoals bedrijven en/of websites die reizen of reispakketten aanbieden. Wij raden u aan om de privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

ReeHorst B.V., gevestigd aan Bennekomseweg 24 te 6717 LM Ede, KvK-nummer 09067066, e-mailadres: info@reehorst.nl, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich wenden tot info@reehorst.nl


1.Persoonsgegevens

ReeHorst faciliteert het samenkomen van mensen in zowel nationale als internationale context, we fungeren als congres- en vergadercentrum en bieden een hotelservice aan. Bij het uitvoeren van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.


Gastenadministratie

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht een Gebruiker heeft te allen tijde zelf de keuze of hij zijn/of haar persoonsgegevens wil verstrekken. Om echter gebruik te kunnen maken van een aantal van onze Producten en/of Diensten is het nodig om uw persoonsgegevens aan ReeHorst te verstrekken.


Indien de invoer van uw gegevens wordt gevraagd, geeft ReeHorst aan welke gegevens ‘noodzakelijk’ zijn om van de Producten en/of Diensten gebruik te kunnen maken en welke gegevens ‘optioneel’ kunnen worden verstrekt.


Voor (het boeken van) een overnachting in onze accommodatie, dan wel voor het verhuren van een van onze zalen, heeft ReeHorst B.V. uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht,telefoonnummer,e-mailadres, dag van vertrek en aankomst en uw betalingsgegevens nodig. Deze gegevens kunnen wij ontvangen van derde partijen, bij wie u het boekingsproces heeft doorlopen. Eventueel kunnen wij voor aanvullende persoonsgegevens van u vragen voor de uitvoering van onze dienstverlening, zoals uw nationaliteit of gastvoorkeuren. Gezondheidsgegevens verwerken wij enkel op basis van uw toestemming, om u beter van dienst te kunnen zijn, bijvoorbeeld het bieden van toegang voor mindervaliden. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om uw identiteit te controleren. Wij zullen dit ter plekke doen aan de hand van een door u getoond identiteitsdocument. Deze gegevens worden alleen intern gebruikt, en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.


Privacy van kinderen

Onze diensten zijn niet bestemd voor personen jonger dan 18 jaar.


Cameratoezicht, beveiliging en WIFI

ReeHorst maakt gebruik van cameratoezicht voor zover noodzakelijk om haar eigendommen te beveiligen en haar gasten te beschermen. Door middel van de camerabeelden verkrijgt ReeHorst inzicht in de activiteiten van personen en kentekenbewijzen.


Camerabeelden bewaren we niet langer dan 7 dagen, tenzij we iets verdachts zien dat we verder moeten onderzoeken, we de beelden langer moeten bewaren vanwege een andere wettelijke verplichting. Als u gebruik maakt van ons (gratis) wifi-netwerk, worden gegevens verzameld van het apparaat waarmee u inlogt, waaronder het MAC-adres (identificatienummer).

Deze gegevens worden door ReeHorst alleen gebruikt om misbruik te voorkomen. We blokkeren de toegang van het apparaat als er illegale activiteiten plaatsvinden op ons wifi - netwerk.


 (Direct) Marketing

Om aanbiedingen te doen die u interesseren verzamelen wij commercieel interessante informatie over personen, zoals demografische gegevens. Wij kunnen informatie over u verzamelen van derden, waaronder informatie van onze partners en sociale mediasites overeenkomstig uw instellingen op dergelijke websites.


Beeldmateriaal

Tijdens uw bezoek aan ReeHorst kunnen er foto’s en video’s gemaakt worden.

Deze foto’s en video’s kunnen worden gebruikt voor intern gebruik, marketing doeleinden en soms voor commercieel gebruik. Wij houden er zoveel mogelijk rekening mee dat we niet-herkenbare foto’s en video’s publiceren. Mocht het gebeuren dat wij u tegen uw wil in herkenbaar in beeld hebben gebracht, kunt u uiteraard bezwaar maken. Wij gaan hier netjes mee om en zorgen ervoor dat uw foto’s en/of video’s verwijderd zullen worden.


Nieuwsbrief & E-mail

We sturen verschillende soorten e-mails. U ontvangt e-mails naar aanleiding van uw reservering met bijvoorbeeld informatie over inchecktijden, restaurantreserveringen, een review-verzoek of tips over uw verblijf.Daarnaast ontvangt u mails met leuke acties en promoties die relevant voor u kunnen zijn doordat u eerder bij ons bent verbleven. De inhoud van de nieuwsbrief is gepersonaliseerd op basis van de door u aangegeven interesses. We sturen alleen mails met uw toestemming. Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven meer? Uitschrijven is eenvoudig, gebruik hiervoor de link onderaan de e-mail.


Website

De inhoud van ReeHorst.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en bijgehouden. ReeHorst neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen voor de veiligheid en beveiliging van haar systemen. Niettemin garandeert ReeHorst geenszins de juistheid van de informatie die deze site bevat.

ReeHorst geeft echter geen garanties en is niet aansprakelijk voor het al dan niet continu en storingsvrij functioneren van de website, de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website. Daarnaast kan ReeHorst niet garanderen dat de website of een onderdeel daarvan altijd beschikbaar is of dat het verkeer over de site altijd goed kan worden afgewikkeld.


Indien deze website verwijzingen ("hyperlinks") bevat naar websites van derden, dan aanvaardt ReeHorst geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan.


ReeHorst heeft het recht om de gegevens en de functionaliteiten op de website te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging (geheel of ten dele) te wijzigen en/of toegang tot de diensten die daarop worden aangeboden (gedeeltelijk) te ontzeggen. ReeHorst is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door wijziging van de gegevens of de diensten, of voor schade veroorzaakt door het ontzeggen van toegang tot de diensten die op de website worden aangeboden.

Ongeoorloofd gebruik van (delen van) deze website kan een inbreuk betekenen op auteursrecht-, merkenrecht- of andere regel- en wetgeving en is dan ook uitdrukkelijk verboden.


De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik van de inhoud van deze website (daaronder begrepen teksten, grafisch materiaal, logo's, ontwerpen, geluid en andere objecten van intellectueel eigendom) zoals het kopiëren, aanpassen, reproduceren, publiceren en distribueren is niet toegestaan, tenzij ReeHorst daarvoor expliciet schriftelijke toestemming heeft gegeven.


U bent aansprakelijk voor schade die ReeHorst lijdt als gevolg van uw handelen of nalaten op voorwaarde dat dit aan u kan worden toegerekend. Als derden als gevolg daarvan aanspraak maken op vergoeding van de schade door ReeHorst, vrijwaart u ReeHorst tegen deze aanspraken. ReeHorst is gerechtigd de sitevoorwaarden zonder voorafgaande mededeling aan de gebruiker te wijzigen.


Social media

ReeHorst is op verschillende sociale media te vinden, zoals op Facebook. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op deze websites en/of apps gebruikt, zoals een "Facebook-like". Als een dergelijke functie door u wordt gebruikt, kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie.


Sollicitatieprocedure

ReeHorst verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden verwijderd. Indien u daarvoor toestemming geeft kan ReeHorst uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst eventueel wederom contact met u kan worden opgenomen.


Werknemers

ReeHorst verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers, in het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers, wordt verwezen naar het Huishoudelijk Reglement.


2.Ontvangers

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten ReeHorst behalve in een van de volgende omstandigheden.


Uitvoering van een overeenkomst

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Onderdeel hiervan is het verwerken van uw reservering. Indien het noodzakelijk is voor de betaling van boekingen, maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van online betalingen


Met uw toestemming

Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen indien duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.


Voor externe verwerking

We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers en beheerder van het CRM-systeem.


Om juridische redenen

We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.


Wettelijke verplichting

Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen. Ten slotte kan ook de gemeente verzoeken om verstrekking van gegevens ter controle van de toeristenbelastingaanslag. ReeHorst maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.


3.Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen.. Indien u uw e-mailadres heeft verstrekt zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij uw gegevens daarvoor nog wel bewaren.


4.Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU

ReeHorst kan uw persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het buitenland. Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens als Nederland. Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan landen binnen de EER.


Buiten de EER zullen wij uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien er sprake is van een passend beschermingsniveau. ReeHorst maakt daarvoor gebruik door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten.


5.Cookies

ReeHorst maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren.


Typen cookies

We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Niet-functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw zichtsveld. Deze stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren. We kunnen hierdoor bijvoorbeeld meten hoe vaak onze website wordt gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. Wij vragen altijd uw toestemming voor het vragen van niet-functionele cookies.

Wij maken gebruik van de volgende niet-functionele cookies.


Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kan de website worden verbeterd in het voordeel van de gebruikers.

Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

  • het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
  • technische kenmerken, zoals de browser die je gebruikt;
  • vanaf welke pagina je op de webwinkel bent gekomen.


Tracking cookies

Dit zijn cookies die wordt geplaatst om een internetgebruiker te identificeren op een website. Door het plaatsen van tracking cookies kunnen wij bijhouden welke internetpagina's u bezoekt. Uit de informatie over uw websitebezoeken kunnen wij afleiden wat uw voorkeuren en interesses zijn. Op basis daarvan kunnen wij u persoonlijke aanbiedingen doen.


Advertentiecookies

Wij maken gebruik van advertentiecookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. De advertentiecookies zijn nodig om de advertenties daadwerkelijk te kunnen tonen.


Cookies blokkeren en verwijderen

Indien u niet wilt dat onze website cookies op uw computer kan opslaan, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heeft u onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u de cookies (indien gewenst) zelf te verwijderen.


U kunt er ook voor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeert u alle cookies? Dan werkt onze website minder goed. Wij raden u aan om alleen ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw browserinstellingen.


6.Uw rechten

U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.


Recht van inzage

Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.


Verbetering of aanvulling

Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.


Gegevenswissing

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

– de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;

– u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in, en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;

- u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;

- de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;

- wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;

- wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.


Beperking verwerking

Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).


Overdracht digitale data

Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.


Bezwaar

U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.


Verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.


Uitoefenen rechten

Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres  info@reehorst.nl. ReeHorst zal op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.


Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.


7. Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. ReeHorst kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.


8. Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht. 


9. Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar:  info@reehorst.nl.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 juli 2018

Cookie-instellingen
U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren: